top of page
מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים

1. חובת כל חבר שנרשם לטיול, להודיע לפחות 48 שעות לפני מועד היציאה, במייל בלבד! כי אין בכוונתו להגיע. הודעת ביטול תחשב כזו שעבורה החבר קיבל מייל חוזר המאשר כי הודעתו התקבלה

 

2. בכל תדריך יציאה תבוצע הקראת שמות הנרשמים לטיול

 

3. חבר שלא הגיע לטיול ולא הודיע על ביטול הגעה כמפורט בסעיף (1), יורחק מטיולי מועדון למשך 60 יום.

 

4. במידה ולאחר תום 60 הימים, אותו חבר שוב לא יגיע לטיול מבלי שיודיע, יורחק הפעם ל 120 יום. אי הגעה ללא הודעה בפעם השלישית תגרור הרחקה ל 180 יום.

 

5. יצוין כי מועד הודעה מראש יכול להשתנות כאשר יש צורך להתחייב מראש, למשל על הדרכה וכו'. בכל מקרה, מועד מינימלי להודעה מראש יצוין במפורש בתיאור הטיול

 

6. טיולים בהם יש תשלום עבור הדרכה, דמי כניסה וכו' - כל סכום כזה ייגבה מראש ויהווה תנאי לרישום. החזר יתאפשר רק אם התקבלה הודעת ביטול כאמור בסעיפים (1), (5)

הצהרת רוכב

הצהרת רוכב

בהצטרפי לטיול אני מצהיר/ה כי קראתי את הפרטים הבאים:

1. הרכיבה תתבצע על פי כללי רכיבה בקבוצה:

 • נהיגה בטוחה על פי תנאי הדרך

 • על פי הוראות המוביל

 • ללא עקיפות מסוכנות

 • במיוחד בקטעים טכניים דגש על מבט רחוק קדימה ותכנון קו הנסיעה. אין למקד מבט על הרוכב שלפניכם!

 • תשומת לב מיוחדת לנושא מרשלים

 • תשומת לב למאסף

2. מרשלים:

באחריות המוביל למנות מרשל בכל נקודה לאורך המסלול בה ימצא לנכון. מחובתו של המרשל לעמוד במקום גלוי אך בטוח ולהכווין את השיירה עד להגעת המאסף. רק לאחר הגעת המאסף ולאחר שזה סימן למרשל באופן ברור, יכול המרשל להצטרף חזרה לשיירה.

3. עזיבה של הטיול תוך כדי רכיבה:

 • עזיבה של הטיול תוך כדי רכיבה תיעשה אך ורק באופן הבא:

 • בכל מקרה יש לתת עדיפות לעזיבת השיירה בנקודת עצירה כאשר העזיבה מתבצעת לפני יציאת השיירה

 • במקרים דחופים כאשר יש צורך לעזוב את השיירה תוך כדי רכיבה, יאפשר הרוכב לשיירה לעקוף אותו ויסמן למאסף כי ברצונו לעזוב. רק לאחר שהמאסף עבר אותו, רשאי הרוכב לעזוב את השיירה.

 • הנ"ל קריטי על למנוע מצבים (שקרו) שרוכבים עוקבים אחר העוזב במקום אחר השיירה

4. נקודות מפגש למצטרפים לאורך המסלול:

 • נקודות מפגש יתאפשרו רק במקום בטוח לעצירה ורק בתיאום מראש עם המוביל.

 • יש להגיע לנקודה 15 דקות לפני השעה היעודה

 • חובה להודיע על אי הגעה/איחור למוביל בטלפון בלבד! (תבינו שהמוביל ברכיבה ואין אפשרות לראות הודעות)

5. אוכל/שתייה:

 • למעט אם נאמר אחרת, כל משתתף אחראי להצטייד באוכל ושתייה.

 • בתכנית הטיול, יצוין במפורש אילו נקודות מיועדות לעצירת אוכל

6. יש לתדלק את האופנועים לפני היציאה על מנת לא לעכב את השיירה לאורך המסלול.

bottom of page